Untitled Document
  วันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 13:30 น.
หน้าแรก บุคลากร เกี่ยวกับสำนักงาน ติดต่อเรา
Untitled Document
Untitled Document
จังหวัดลำปาง
วิสัยทัศน์
ภาระกิจสำนักงานฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งงานคนพิการ
สรุปรายงานประจำปี
 
บริการด้านสวัสดิการสังคมฯ
บริการด้านการพัฒนา
ดาวน์โหลดเอกสาร

Untitled Documentปี 2554 >>
ปี 2555 >>
ปี 2556 >>

ปี 2554 >>
ปี 2555 >>

ปี 2556 >>

ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำปาง


  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี
ภาคเหนือจังหวัดลำปาง
  สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
 ศูนย์ประชาบดี 1300

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ

  
-
- แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.1)
- แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559
 - โครงการต้นแบบระดับประเทศ ปี 2556 "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้ปกครองเด็กพิการ เรื่องการนวดพื้นบ้าน" ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

การคัดเลือกผู้แทนองค์กรในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดลำปาง

           - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - องค์กรสาธารณประโยชน
           - องค์กรสวัสดิการชุมชน

การประชุมองค์กรองค์กรสาธารณประโยชน์ นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร หัวข้อเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม"

           - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - องค์กรสาธารณประโยชน์
           - องค์กรสวัสดิการชุมชน

การสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

           - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           - องค์สวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

- ตัวชี้วัดนครลำปาง นครแห่งความสุข
- แผนบูรณาการปี 57
- แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 57
- แบบฟอร์มการทำแผนปฏิบัติ ปี 57
- แบบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
- แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1)
- คู่มือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1)
- คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
- แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
 - เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  - เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัว
  - เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
 
Untitled Document