เอกสารประกอบการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ด้านสังคมจังหวัดลำปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านสังคม จังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง

กำหนดการประชุม
– คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
– ร่างแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (2561-2565)
ร่าง SWOT Analysis
ร่างยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2562 ฉบับทบทวน
– แผนพัฒนาภาคเหนือ 2560-2565 ฉบับทบทวน

Click แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม