ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดลำปาง

ด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม
ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุ
ด้านคนพิการ เครือข่ายองค์กร
ด้านสตรีและครอบครัว ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับครัวเรือน (Social Map)