ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เดิมคือ สำนักงานประชาสังเคราะห์จังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2519 ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) บนนถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งต่อมาศาลากลางจังหวัดได้ย้ายไปอยู่บน ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ได้ย้ายสำนักงานฯ มาตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 7 กิโลเมตร ในบางส่วนของตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติกฤษฎีกาโอนกิจกรรมบริหาร และหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 4 ส่วนที่ 4 มาตรา 32 (2) บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สินฯลฯ ของสำนักงานเลขานุการกรมประชาสงเคราะห์ มาเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ข้อ 3 บัญญัติให้สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของสังคม รวมทั้ง ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย