วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี กระทรวงฯ พม.

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลระดับประเทศหน่วยงานผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ