โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 80 คน