การจัดกระบวนการเรียนรู้ กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น

วันที่ 28 – 30 ส.ค 62 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทีมวิทยากรครอบครัว ระดับอำเภอ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้ กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ทีมงานวัยรุ่นระดับอำเภอ ตำบล จาก หน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน อปท. ชุมชน ภาคประชาสังคม ทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัด รวม 52 คน