พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส

วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง  ณ ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยนางกรพินธุ์. วงศ์เจริญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัด พม.ลำปางและข้าราชการ เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมพิธีเปิด โครงการฯและปั่นจักยานเยี่ยมเยียนราษฎรพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาและตำบลทุ่งฝาย จำนวน 11 ราย โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ชมรมจักรยานลำปาง บริษัท SCG  ผลการปฏิบัติ : ราษฎรได้รับขวัญกำลังใจที่ดี และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเยี่ยมเยียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย